نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/mehr-1397/ois-iran-8098-goshahie_az_tarikhe_maaser-Najid_Hooxhyar.html

 

گوشه ای از تاریخ معاصر:  

دکتر محمد یگانه در بخش های مختلف اقتصادی در حکومت محمد رضا پهلوی مشغول بکار بوده که مهمترین آن ها رییس کل بانک مرکزی، وزارت آبادانی و مسکن (1348)، وزیر مشاور کابینه هویدا و وزارت دارایی دولت شریف امامی بود . او در مجموع 23 سال خدمات بین المللی و 13 سال در مقام های مختلف در ایران خدمت کرده است.

در بخشی از خاطراتش که اکنون بصورت کتاب در آمده و بوسیله نشر ثالث بدست انتشار سپرده شده ، در صفحات 59 و 60 ، خاطره ای را نقل می کند که ادامه انرا در جمهوری اسلامی و درباره مسؤلان نظام جمهوری اسلامی شاهد هستیم.

او در مقام وزیر وزارت آبادانی و مسکن می گوید ( ... روزی پیش هویدا رفتم به او گفتم اقا ما این گرفتاریها را با این آقا ، این آقا داریم . شما به عنوان رییس ما ، نخست وزیر ممکن است یک جلسه ای ترتیب بدهید و قضاوت بکنید اگر من نا حق می گویم ، صحیح نیست از لحاظ سیاست شما دولت و غیره بگویید که نه ، به ایشان همین طور صحیح نیست به ایشان بگویید ایشان در جواب گفت : آقا آن عکسی که آنجا می بینی نخست وزیر ، ایشان هستند من

Chef de cabinet

هستم

س عکس ، عکس شاه بود ، بله ؟

ج- شاه بود ، بله شما باید بروید مسایل تان را با ایشان مطرح بکنید این مسایل را

 

به نقل از فیس بوگ مجیدهوشیار

https://www.facebook.com/majid.hooshyar

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روزشنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۸