نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7954-tasliyate_jebheyemelli_iran-kharej_az_keshwar.htm

 

تسلیت سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

بمناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان

با تاسف فراوان درگذشت آقای مهندس اسماعیل شبان دوست دیرینه و عضو هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های طرفدار راه مصدق را  به خانواده محترم ایشان و همرزمانشان در سازمان سوسیاست های ایران تسلیت میگوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

۱۰ خرداد ۱۳۹۷ برابر ۳۱ مه ۲۰۱۸

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۳۱ مه ۲۰۱۸