نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/khordad-1397/ois-iran-7951-payame_tasliyat_INF_u-bemonasebate_dargozashte_Chaban.htm

 

 

پیام تسلیت به مناسبت درگذشت مهندس اسماعیل شبان

با  اندوه فراوان از خبر درگذشت مهندس اسماعیل شبان، عضو هیئت اجرائی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق آگاه شدیم.

مهندس اسماعیل شبان فعالیت های سیاسی خود را در شهر بن با عضویت درسازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا ــ کمیته ی شهر بن  و سازمان محصلین و دانشجویان ایرانی در شهر بن، آغاز کرد.  

وی از ابتدا تا به آخر به آرمانی که در مکتب مصدق بزرگ برگزیده بود با تمام وجود وفادار ماند.   

ما درگذشت این ایرانی پاک نهاد و پیرو آزاده راه مصدق بزرگ را به خانواده ی ارجمند وی، به همرزمان سازمان سوسیالیست های ایران ــ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق، به همه ی یاران وی در نهضت ملی ایران، و به ملت ایران تسلیت می گوییم و در این اندوه بزرگ خود را در درد و سوگ آنان شریک می دانیم.


۶ خرداد ۱۳۹۷
- ۲۷ مه ۲۰۱۸

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

دکتر علی راسخ افشار، دکتر پرویز داورپناه، علی شاکری زند، مهندس مهدی مقدس زاده 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز چهارشنبه  ۹ خرداد ۱٣۹۷ -  ٣۰ می ۲۰۱٨