نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran-7927.dr.Hossein_Mousavian-farvardin-1397.htm

سخنان دکتر حسین موسویان رئیس هیئت اجرائیه جبهه ملی ایران در جلسه دیدار نوروزی جبهه ملی ایران در فروردین ماه  ۱۳۹۷

Audio Player
 
00:00
14:42
19:30
U
 

 

 

  به نقل از سایت ملیون ایران

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در  فروردين ۱۳۹۷ - آوریل ۲۰۱۸