نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

   www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

آرشيو //      توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی « جنبش سوسياليستی» درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran-7913-norouzetan_pirouz-Simin_Behbahani.htm

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
سیمین بهبهانی

20.März2014

 

در آستانه نوروز شعر کمتر خوانده شده سیمین بانو بهبهانی تقدیم به هموندان گرامی این برگه.


نوروزتان پیروز

بخوان
به:سیما بینا

 

بخوان که در دل تنگم........زگل بهار بنشانی
درخت خشک بیجان را.......به برگ و بار بنشانی
بخوان که آرزوها را.........زخوابشان برانگیزی
کنار روزن چشمم.............به انتظار بنشانی
هوای خاطر ما را............غبار تیره می دارد
بخوان ترانه ی باران.........مگر غبار بنشانی
بخوان ترانه یی روشن.......کز آفتاب زرین مو
سپیده را به پیشانی............هزار تار بنشانی
بخوان سرود مهتابی..........که تور پرده را امشب
به بازتاب سیمینت.............امیدوار بنشانی
بخوان ز کوچه باغی ها......که همچو تاک بارآور
هزار خوشه از اشکم.........به رهگذار بنشانی
بخوان ترانه یی از دل........که عاشقم کنی از جان
نگین عشق در گوشم..........چو گوشوار بنشانی.
دلی نشانه ی تیری............نمی کشم به دیواری
دلم نشسته تا در او............چه یادگار بنشانی
بدین دهان که می خوانی.....بر آن سرم که بتوانی
به یمن عشق در دل ها.......ز گل بهار بنشانی...

فروردین 71

به نقل از قیس بوک سیمین بهبهانی

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز پنج شنبه ٢ فروردين ۱۳۹۷ - ٢٢ مارس ۲۰۱۸

درهمین رابطه:

ـــ  به یاد بانو سیمین بهبهانی ـ نوروز ١٣٩٧ ـ متن کامل شعر دوباره میسازمت وطن از بانو سیمین بهبهانی : 

 دوباره می سازمت وطن! 

http://www.ois-iran.com/2018/farwardin-1397/ois-iran-7912-beyade_Simin_Behbahani-Nouruz-1397.htm