نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/dey-1397/ois-iran-8162-beyade_dr.Anvar_Khamehie-jmkk....html

 

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: به یاد دکتر انورخامه ای از روشنفکران برجسته ایران

به یاد دکتر انورخامه ای از روشنفکران برجسته ایران

با نهایت تاسف خبر شدیم که دکتر انورخامه ای روشنفکر، مبارز سیاسی، از پیشقدمان فکر سوسیال دمکراسی در ایران، پس از سالها مبارزه و پرداختن به تحقیقات سیاسی، تاریخی و اجتماعی درسن ۱۰۱ سالګی درگذشت.

دکترانور خامه ای جوانی رابه جرم مبارزه سیاسی و اجتماعی در جمع ۵۳ نفر در زندان رضاشاهی ګذراند. وی پس از پایان دوران سیاه بیست ساله و پیدایش آزادی های سیاسی واجتماعی به حزب توده پیوست و پس از آشکار شدن انحرافات و خطاهای حزب توده همراه با جمعی ازفعالان حزب توده از جمله خلیل ملکی از این حزب انشعاب کرد، به صف آزادیخواهان پیوست و پشتیبان مبارزین نهضت ملی ایران گردید.

انور خامه علاوه بر فعالیت های سیاسی و اجتماعی نویسنده و محققی صاحب نظر، روزنامه نگاری با اطلاع بود و کتاب های مختلفی در زمینه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فلسفی و تاریخی و بخصوص تاریخ مبارزین و روشنفکران دوران اختناق سیاه را از خود بجای گذارد.

ما درگذشت این ایرانی مبارز و برجسته را به خانواده محترم ایشان و مبارزین راه آزادی و دمکراسی در ایران تسلیت میگوئیم.

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور

ـ  ٩ آذر ۱۳۹۷ برابر ۳۰ نوامبر ۲۰۱۸

info@iranazad.info

http://www.iranazad.info

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز   شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱ دسامبر ۲۰۱۸

 

 در این رابطه:

 ــ  مجموعه ای به مناسبت درگذشت دکتر انور خامه ای

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8156-majmouaie-dar-rabeteh-ba-dargoshte-dr.Anvar-Khamehie.html