نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

http://www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8182-jashne-Yalda.html

 

 

جشن یلدا

 

ـ ... جشنی سپند و پر فروغ و گرم و زیبا

ـ ... یادآور اسطوره های مانده برجا

ـ سراینده و گوینده هما ارژنگی

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kdz-9wrJJmk

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز جمعه ٣۰ آذر ۱٣۹۷ -  ۲۱ دسامبر ۲۰۱٨