نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8180-zasliyate-OIS-bemonasebate-dargozashte-banou-malake-tabatabaie....html

 

تسلیت سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق به مناسبت درگذشت  بانو ملک طباطبایی همسر مرحوم مهندس بازرگان

سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ درگذشت بانو ملک طباطبایی همسر مرحوم مهندس بازرگان را به خانواده محترم بازرگان و اعضاء و هواداران نهضت آزادی ایران، تسلیت می گوید.

هیئت اجرایی سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق

سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ١٨ دسامبر ٢٠١٨

 

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

ois@ois-iran.com

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱٨