نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8179-tasliyat-INF-bemonasebate-dargozashte-hamsare-Bazergan.html

 

 

تسلیت دکتر حسین موسویان رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران به مناسبت درگذشت بانو ملک طباطبایی همسر شادروان مهندس مهدی بازرگان

تنها اوست که می ماند

با اندوه و تاسف بسیار درگذشت بانو ملک طباطبایی همسر ارجمند شادروان مهندس مهدی بازرگان را به خانواده گرانقدر بازرگان، اعضاء و هواداران نهضت آزادی ایران و همه آزادیخواهان وپیروان راه مصدق بزرگ تسلیت عرض می کنیم.

از طرف شورای مرکزی و هیئت رهبری جبهه ملی ایران

حسین موسویان

تهران بیست و پنجم آذرماه ۱۳۹۷

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در روز سه‌شنبه  ۲۷ آذر ١٣٩٧ -  ۱٨ دسامبر ۲۰۱٨

تسلیت

هیئت تحریریه نشریه اینترنتی جنبش سوسیالیستی ـ نشریه سازمان سوسیالیست های ایران ـ سوسیالیست های طرفدار راه مصدق ـ درگذشت بانو ملک طباطبایی همسر مرحوم مهندس بازرگان را به خانواده محترم بازرگان و اعضاء و هواداران نهضت آزادی ایران، تسلیت می گوید.