نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/azar-1397/ois-iran-8156-majmouaie-dar-rabeteh-ba-dargoshte-dr.Anvar-Khamehie.html

 

 

پیام تسلیت سازمان سوسیالیستهای ایران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق،

به مناسبت درگذشت انورخامه ای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انور خامه ای آخرین بازمانده گروه ۵۳ نفر حزب توده در گذشت + سرگذشت

روایت دختر انور خامه ای از زندگی پدر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

گفت‌وگو با انورخامه‌ای درباره خودش

مارکسیسم راه آزادی ما نبود!

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

دیدار با انورخامه ای یکی از دو بازمانده ی ۵۳ نفر

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انور خامه ای روزنامه نگار، نویسنده، پژوهشگر و مبارز بنام ایران

در سن ۱۰۲ سالگی بر اثر کهولت سن در تهران درگذشت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اشاره به بخشی ازاظهارات دکتر انور خامه ای درباره نظرات و عقاید  خلیل ملکی نسبت به سیاست و عملکرد دکتر مصدق در مجلس شورای ملی (دوره چهاردهم قانونگذاری)، در رابطه با مخالفت دکتر مصدق با خواست امتیاز نفت شمال ازسوی دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی  ـــ  دکتر منصور بیات زاده

دکتر انورخامه ای در فصل ششم جلد دوم خاطراتش (فرصت بزرگ از دست رفته) تحت عنوان: از کافتارادزه تا سادچیکف که شامل صفحات ١٢٨ تا ٢۴٠ (یعنی ١١٢ صفحه آن جلد کتاب می شود)، به یکسری مسانل سیاسی از جمله مواضع و نظرات خلیل ملکی در رابطه با امتیاز نفت شمال اشاره کرده است. من در پانویس شماره ١٧ ، نوشته ای تحت عنوان:تحریف تاریخ ـ بخش پنجم ـ نظرات متناقض و انحرافی خلیل ملکی درباره دکتر مصدق

http://www.ois-iran.com/2015/azar-1394/ois-iran-2030-dr_Mansur_Bayatzadeh-Nazarate_motanaghese_Khali_Maleki_darbarahe_Dr_Mossadegh-tahrife_Tarikh-5.htm

 (به  تاریخ آذرماه  ۱۳۹۴ - دسامبر ۲۰۱۵ ) ، به آن مطالب اشاره کردم و کپی صفحات ١۴۵ تا ١۶۴ آن بخش از کتاب (خاطرات دکتر انور خامه ای) را در شبکه اینترنتی قرار دادم . ادامه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بیانیه‌های کانون نویسندگان ایران

به مناسبت درگذشت انور خامه‌ای
و اصلان اصلانیان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور: به یاد دکتر انورخامه ای از روشنفکران برجسته ایران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

 

تاريخ انتشار  در سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق در آذر ۱۳۹۷ -  نوامبر ۲۰۱۸