نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8134-shahe_moshan-Monir-Taha.html

 

منیر طه

شاهِ موشان  

شهر خالی‌ست ز مردانِ هماورد مگر

که تو واماندۀ نامرد در آیی از در

آنچنان شکّرِ خرزهره به عالم مفروش

ایچنین شهد وعسل از خرِ خرزهره مخر

منما دست درازی به طعام دگران

کاسۀ حرص و طمع باز به آن خانه مبر

آنقَدَر بردی و خوردی که چُنین فربه شدی

ترسم آخر ترکد بادکنکِ باد به سر

رفت پنجاه که آسوده و وِل می‌گردی

خود همینی چه تو را تاج به سر تاج زِ سر

شاه موشان دُمی افراخته می‌جنباند

تا کجا گربۀ دلباخته گیردش به بر

جوی از غیرت اگر بود تو را در رگ و پِی

نشدی بر درِ آن خانه که راندت از در

١۴ نوامبر ٢٠١٨

تاريخ انتشار در سايت سازمانسوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز  شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸

از همین شاعر

 ـــ  ای سرورِ آزادگان ، یادت گرامی باد ـ منیر طّه

http://www.ois-iran.com/ois-iran-3246-beh-yade-dr-fatemie-monire-taha-1386.htm

ـــ  از سوکنامه ١٦ آذر ١٣٣٢ به وقتِ دانشجویی  ــ  منيره طّه

www.tvpn.de/ois/ois-iran-2022.pdf