نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی
نشريه سازمان سوسياليست های ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com

 socialistha@ois-iran.com

آرشيو 

     توضيح هيئت تحريريه نشريه اينترنتی جنبش سوسياليستی درباره مطالبی که از طريق سامانه ی سازمان سوسياليست های ايران منتشرمی شوند! ـ

آدرس لینک به این صفحه در سايت سازمان سوسياليستهای ايران:   ـ

www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8131-matne-sokhanraniye-Ahmad_Ronnasi-dar-salgarde_zendehyadan....html

 

 

متن سخنرانی احمد رناسی در سالگرد زنده یادان، پروانه و داریوش فروهر و

 دگر قربانیان قتل های زنجیره ای

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8119-Ahmad_Ronnasi-bozorgdashte-Foroharha....pdf

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

زندگی نامه پروانه و داریوش فروهر ـ احمد رناسی

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8120-Ahmad_Ronnasi-Zendaginamahe-Foroharha.pdf

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یادمانده هایی از داریوش و پروانه فروهر ـ احمد رناسی

http://www.ois-iran.com/2018/aban-1397/ois-iran-8121-Ahmad_Ronnasi-jadmandahaie_az_Foroharha.pdf

 

 

تاريخ انتشار در سايت سازمانسوسياليستهای ايران ـ سوسیالیستهای طرفدار راه مصدق درروز پنجشنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵ نوامبر ۲۰۱۸