نشريه اينترنتي جنبش سوسياليستي
نشريه سازمان سوسياليست هاي ايران ـ سوسياليست هاي طرفدار راه مصدق

www.ois-iran.com
socialistha@ois-iran.com

 

اعتراض سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای  طرفدار راه مصدق

 به پارلمان اروپا ، بخاطر مصوبه آن پارلمان در اجلاس ٢۴ ماه مه ١٩٨٩

در رابطه با تجاوز به حاکميت ملی ايران: 

 

١ ـ بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق درباره مصوبه پارلمان اروپاــ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5759-Bayaniyahe_OIS_darbarahe_mosawabehe_parlemane_europa.pdf

٢ ـ  نامه سرگشاده سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق به پارلمان اروپا ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5759-A-namahe_OIS_be_parlemane_europa.pdf

٣ ـ  نامه سرگشاده سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق به دولت آلمان؛

 به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5759-B-namahe_OIS_be_dolate_alman.pdf

٤ ـ نامه سرگشاده دوم  سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليستهای طرفدار راه مصدق به پارلمان اروپا ــ به نقل از سايت سازمان سوسياليستهای ايران ـ سوسياليست های طرفدار راه مصدق

http://www.ois-iran.com/2011/mehr-1390/ois-iran-5759-C-namahe_OIS_be _parlemane_europa-2.pdf

به نقل از شماره ١٩ نشريه جنبش سوسياليستی ـ نشريه سازمان سوسياليستهای ايران ـ سال ١٩٨٩، صفحات ۴٩ تا ۵۴

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در  مهر ۱۳۹۰ -  اکتبر ۲۰۱۱